Temat: Stworzenie Świata

ENG

In the beginning there was the computer. And God said:

%>Let there be light!
#Enter user id.
%>God
#Enter password.
%>Omniscient
#Password incorrect. Try again.
%>Omnipotent
#Password incorrect. Try again.
%>Technocrat
#And God logged on at 12:01:00 AM, Sunday, March 1.
%>Let there be light!
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create light
#Done
%>Run heaven and earth
#And God created Day and Night. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Sunday, March 1.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Monday, March 2.
%>Let there be firmament in the midst of water and light
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create firmament
#Done.
%>Run firmament
#And God divided the waters. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Monday, March 2.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Tuesday, March 3.
%>Let the waters under heaven be gathered together onto one place and let the dry land appear and
#Too many characters in specification string. Try again.
%>Create dry_land
#Done.
%>Run dry_land
#And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Tuesday, March 3.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Wednesday, March 4.
%>Create lights in the firmament to divide the day from the night
#Unspecified type. Try again.
%>Create sun_moon_stars
#Done
%>Run sun_moon_stars
#And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Wednesday, March 4.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Thursday, March 5.
%>Create fish
#Done
%>Create fowl
#Done
%>Run fish, fowl
#And God created the great sea monsters and every living creature that creepeth wherewith the waters swarmed after its kind and every winged = fowl after its kind. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Thursday, March 5.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Friday, March 6.
%>Create cattle
#Done
%>Create creepy_things
#Done
%>Now let us make man in our image
#Unspecified type. Try again.
%>Create man
#Done
%>Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that creepeth upon the earth.
#Too many command operands. Try again.
%>Run multiplication
#Execution terminated. 6 errors.
%>Insert breath
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 5 errors.
%>Move man to Garden of Eden
#File Garden of Eden does not exist.
%>Create Garden.edn
#Done
%>Move man to Garden.edn
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 4 errors.
%>Copy woman from man
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 2 errors.
%>Create desire
#Done
%>Run multiplication
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors.
%>Create freewill
#Done
%>Run freewill
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors.
%>Undo desire
#Desire cannot be undone once freewill is created.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Help
#Desire cannot be undone once freewill is created.
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Create tree_of_knowledge
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors.
%>Create good, evil
#Done
%>Activate evil
#And God saw he had created shame.
#Warning system error in sector E95. Man and woman not in Garden.edn. 1 errors.
%>Scan Garden.edn for man, woman
#Search failed.
%>Delete shame
#Shame cannot be deleted once evil has been activated.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Stop
#Unrecognizable command. Try again
%>Break
%>Break
%>Break
#ATTENTION ALL USERS *** ATTENTION ALL USERS: COMPUTER GOING DOWN FOR REGULAR DAY OF MAINTENANCE AND REST IN FIVE MINUTES. PLEASE LOG OFF.
%>Create new world
#You have exceeded your allocated file space. You must destroy old files before new ones can be created.
%>Destroy earth
#Destroy earth: Please confirm.
%>Destroy earth confirmed
#COMPUTER DOWN *** COMPUTER DOWN. SERVICES WILL RESUME SUNDAY, MARCH 8 AT 6:00 AM. YOU MUST SIGN OFF NOW.
#And God logged off at 11:59:59 PM, Friday, March 6.

----------------

PL

Na początku był komputer. I Bóg powiedział:

%>Niechaj się stanie jasność!
#Podaj nazwę użytkownika.
%>Bóg
#Wpisz hasło.
%>Wszechwiedzący
#Złe hasło. Spróbój jeszcze raz.
%>Wszechmocny
#Złe hasło. Spróbój jeszcze raz.
%>Technokrata
#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Niedziela, Marzec 1.
%>Niech się stanie jasność!
#Nieznana komenda. Spróbój jeszcze raz.
%>Utwórz: światło
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: niebo i ziemię
#I Bóg stworzył dzień i noc. I Bóg stwierdził 0 błędów.
#I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Niedziela, Marzec 1.

#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Poniedziałek, Marzec 2.
%>Niechaj powstanie sklepienie niebieskie pośród wody i światła
#Nieznana komenda. Spróbój jeszcze raz.
%>Utwórz: firmament
#Polecenie wykonane.
%>Uruchom: firmament
#I Bóg rozdzielił wody. I Bóg stwierdził 0 błędów.
#I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Poniedziałek, Marzec 2.

#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Wtorek, Marzec 3.
%>Niech wody pod niebem zbiorą się razem w jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd i...
#Zbyt wiele znaków w lini. Spróbój jeszcze raz.
%>Utwórz: suchy_ląd
#Polecenie wykonane.
%>Uruchom suchy_ląd
#I Bóg rozdzielił wody. I Bóg Stwierdził 0 błędów.
#I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Wtorek, Marzec 3.

#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, ?roda, Marzec 4.
%>Utwórz światła w firmamencie aby oddzielić dni od nocy
#Nie określony typ. Spróbój jeszcze raz.
%>Utwórz: słońce_księżyc_gwiazdy
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: słońce_księżyc_gwiazdy
#I Bóg stwierdził 0 błędów.
#I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, ?roda, Marzec 4.

#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Czwartek, Marzec 5.
%>Utwórz: ryby
#Polecenie wykonane
%>Utwórz: ptactwo
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: ryby_ptactwo
#I Bóg stworzył wielkie morskie potwory i każde żyjące stworzenie które... BLA! I Bóg stwierdził 0 błędów.
#I Bóg wylogował się o 12:02:00 AM, Czwartek, Marzec 5.

#I Bóg zalogował się o 12:01:00 AM, Piątek, March 6.
%>Utwórz: bydło
#Polecenie wykonane
%>Utwórz: obrzydliwe_rzeczy
#Polecenie wykonane
%>Zrób człowieka na moje podobieństwo
#Nie określony typ. Spróbój jeszcze raz.
%>Utwórz: człowiek
#Polecenie wykonane
%>Bąd? owocny, rozmnażaj się i wypełniaj Ziemię, ujarzmiaj ją i miej władzę nad stworzeniem morskim i powietrznym i nad każdym innym żyjącym na Ziemi.
#Zbyt wiele parametrów. Spróbój jeszcze raz.
%>Uruchom: rozmnażanie
#Wprowadzenie przerwane. 6 błędów.
%>Włóż: oddech
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: rozmnażanie
#Wprowadzenie przerwane. 5 błędów.
%>Przenieś człowieka do Ogród_Eden
#Plik Ogród_Eden nie istnieje.
%>Utwórz plik Ogród.edn
#Polecenie wykonane
%>Przenieś człowieka do Ogród.edn
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: rozmnażanie
#Wprowadzenie przerwane. 4 błędy.
%>Kopiuj kobietę z mężczyzny
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: rozmnażanie
#Wprowadzenie przerwane. 2 błędy.
%>Utwórz pragnienie
#Polecenie wykonane
%>Uruchom: rozmnażanie
#I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn
#Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w bieżącej sesji. 1 błąd.
%>Utwórz wolna_wola
#Polecenie wykonane
%>Uruchom wolną_wolę
#I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn
#Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w bieżącej sesji. 1 błąd.
%>Cofnij Pragnienie
#Pragnienie nie może być cofnięte kiedy uruchomiono wolną_wolę.
%>Zniszcz wolną_wolę
#wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
#Wpisz inną komendę, anuluj, lub uruchom pomoc.
%>Pomoc
#Pragnienie nie może być cofnięte kiedy uruchomiono wolną_wolę.
#wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
#Wpisz inną komendę, anuluj, lub uruchom pomoc.
%>Utwórz dzrewo_poznania
#I Bóg zobaczył mężczyznę i kobietę będących owocnymi i rozmnażającymi się w Ogród.edn
#Ostrzeżenie: Brak limitu czasu w tej sesji. 1 błąd.
%>Utwórz dobro, zło
#Polecenie wykonane
%>Aktywuj zło
#I Bóg zobaczył, że stworzył wstyd.
#Ostrzeżenie błąd sytemowy w sektorze E95. Mężczyzna i kobieta nie znajdują się w Ogród.edn. 1 błąd.
%>Szukaj mężczyzna, kobieta w Ogród.edn
#Nie znaleziono.
%>Usuń Wstyd
#Wstyd nie może zostć usunięty dopóki Zło jest uaktywnione.
%>Zniszcz wolna_wola
#wolna_wola jest plikiem bez dostępu i nie może być zniszczona.
#Wpisz inną komędę, anuluj, lub uruchom pomoc.
%>Stop
#Nie znana komenda. Spróbój jeszcze raz.
%>Ctrl^C
%>Ctrl^C
%>Ctrl^C
#UWAGA WSZYSCY UŻYTKOWNICY *** UWAGA WSZYSCY UŻYTKOWNICY: KOMPUTER ZOSTANIE WYÂLĄCZONY DLA REGULARNEGO DZIENNEGO SPRAWDZENIA I ODPOCZYNKU ZA 5 MINUT. PROSZĘ SIĘ WYLOGOWę?. %>Utwórz nowy świat
#Wyczerpałeś swoje wolne miejsce. Musisz zniszczyć stare pliki zanim nowe zostaną utworzene.
%>Zniszcz Ziemię
#Zniszcz Ziemię: potwierd?.
%>Potwierdzam
#KOMPUTER WYÂLĄCZANY *** KOMPUTER WYÂLĄCZANY. USÂLUGI BĘDĄ WZNOWIONE W NIEDZIELĘ, MARZEC 8 O 6:00 AM. MUSISZ SIĘ TERAZ WYLOGOWę?.
#I Bóg wylogował się o 11:59:59 PM, Friday, March 6.

Hermetic - Club - www.hermetic-club.com

http://grzybek.cerber.org/
>> www.typteam.pl << Zapraszam Wszystkich

2

Odp: Stworzenie Świata

Już to widziałem, ale dzięki Ci grzybek za to! :poklon:  :rotfl:
Jak to czytam najbardziej mnie zdejmują komunikaty błędów i zakomentowane linie:

%>Run multiplication
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors. <-- a ten "No time limit on this run" wymiótł mnie :rotfl:

3

Odp: Stworzenie Świata

eheh :DD ;] jak macie cos tego typu jeszcze to dawajej big_smile ;]

Hermetic - Club - www.hermetic-club.com

http://grzybek.cerber.org/
>> www.typteam.pl << Zapraszam Wszystkich

4

Odp: Stworzenie Świata

grzybek napisał/a:

eheh :DD ;] jak macie cos tego typu jeszcze to dawajej big_smile ;]

/z cyklu - "chory sen pijanego idioty"/
gatunek literacki - proza lotu kosz?cego

Genesis - według Agatki.
Dawno,dawno temu, - a może jeszcze dawniej, istniało wielkie nic, - a wła?ciwie - NIC. Trudno było powiedzieć , - co to było, - bo nie było stworzeń, które dzisiaj nazywamy ludĽmi. A tylko one mogły wymy?lić słowo ?WIAT i wiele innych słów. Słów tych jest coraz więcej, - tak że niektórzy nie maj? dzi? nawet pojęcia - co one znacz?. Nie przeszkadza to (tym) ludziom wcale, - my?leć o sobie, że s? bardzo m?drzy i inteligentni. A wielu z nich mówi nawet, że ma wysokie IQ. (ajkiu) Tak więc nieprawd? jest , że na pocz?tku był wielki chaos, - czyli co? takiego co się kłębi, jest bure, nieładnie pachnie, - a nawet może zrobić krzywdę chomikowi sasiada.
Dlaczego?!
A - dlatego, że nic, czy też NIC - nie może zrobić nic. A już nie ma mowy, - żeby wygl?dało jak CO?. Bo co? - to już przecież nie jest - NIC. Chociaż mam tu pewne rozterki. Bo - jak dowodzili starożytni milicjancii i górale nizinni - nawet "nic" może być "czym?" - je?li jest wystarczaj?co duże, - by można je było np. spałować...
Tak więc je?li na pocz?tku było "nic", - to i do dzisiaj jest "nic". Tezę tę potwierdza moja mama, która mówi, że pensja mojego taty - to jest nic - w porównaniu z pensj? jego szkolnego kolego "Dicka", (chyba "Zbiga"??!).
Paradoksalnie więc, - NIC - istnieje. A to wszystko dookoła - to albo wydaje się nam, że istnieje, albo istnieje tylko w naszej chorej wyobraĽni
A czy kto widział wyobraĽnię, miał j? w swych brudnych łapskach, - albo wie jaki ma smak?! Cha, cha - nikt!! Jakby na to nie patrzeć, - to wszystko - co tu gryzmolę - to jest KOMPLETNE NIC - w porównaniu z jutrzejsz? kartkówk? z matematyki. A tak naprawdę, - z ręk? na sercu, - to my?lę, że jeste?my pudłem z zabawkami jakiego? kosmicznego olbrzymiego CZEGO?... Tak dużego, - że widzimy tylko jego wielki, - błyszcz?cy, złoty guzik.
Ten guzik to jest Słońce. Wierzcie mi. cbdu. Agatka VIg.
autor - (C) Mozets

5

Odp: Stworzenie Świata

Listy  z Ziemi ? Mark Twain

( bezczelnie skopiował dla potrzeb portalu -  Mozets - jednak zgodnie z ustaw? o prawach autorskich i netykiet? literack?)Swórca siedział na tronie i my?lał. Poza nim rozci?gał się bezgraniczny
kontynent niebios, pogr?żony w blasku ?wiateł i barw: przed nim jak
?ciana trwała czarna noc Przestrzeni. Jego potężny kształt wznosił się
surowo i górzy?cie ku zenitowi, a jego boska głowa ja?niała w górze jak
odległe słońce. U jego stóp stały trzy olbrzymie postacie, przez
kontrast, zmalałe niemal aż do zaniku: archaniołowie. Ich głowy
sięgały mu do kostek.
Gdy stwórca skończył my?leć, powiedział:
-Pomy?lałem. Patrzcie!
Podniósł dłoń i wytrysnęła z niej ognista fontanna, milion
zdumiewaj?cych słońc, które pruły ciemno?ć i szybowały dalej, dalej, i
dalej, trac?c sw? wielko?ć i intensywno?ć, w miarę jak przenikały
odległe granice przestrzeni, aż w końcu stały się podobne do
diamentowych ćwieków, błyszcz?cych pod sklepionym ogromnym
dachem wszech?wiata.
Po godzinie Wielka Rada została rozwi?zana.
Odeszli spod jego oblicza pełni wrażeń i my?li i usunęli się w prywatne
zacisze, w którym mogli porozmawiać swobodnie. Nikt z trójki nie miał
ochoty zacz?ć, lecz wszyscy chcieli, aby który? to zrobił. Każdy aż palił
się, aby omówić to wielkie wydarzenie, ale wolał nie narażać się sam,
dopóki się nie dowie jak inni na to patrz?. Prowadzili, więc bezcelow? i
kulej?c? rozmowę o sprawach bez znaczenia, która wlokła się wolno
nie prowadz?c do nik?d, aż wreszcie archanioł Szatan wzi?ł się na
odwagę- której mu nie brakowało - i przełamał lody. Powiedział:
-Wiemy przecież panowie o czym tu mamy mówić, przestańmy więc
bawić się w ciuciubabkę i zaczynajmy. Je?li takie jest zadanie Rady...
-Ależ tak, ależ tak!- przerwali mu z wdzięczno?ci? Gabriel i Michał.
-?wietnie, zatem idĽmy dalej. Byli?my ?wiadkami wspaniałego
zjawiska, co do tego oczywi?cie się zgadzamy. Natomiast znaczenie
tego zjawiska ? je?li ono w ogóle istnieje ? osobi?cie nas nie dotyczy.
Możemy na ten temat mieć tyle opinii, ile nam się podoba i na tym
koniec. Nie mamy głosu. My?lę, że Przestrzeń - -sama przez się ?
była już wystarczaj?co dobra i użyteczna. Zimna i ciemna ? stanowił
czasem zaciszne miejsce, wypoczynku po okresie spędzonym w zbyt
delikatnym
klimacie i w?ród kosztowania rozkoszy niebios. Ale to s? drobiazgi bez
szczególnego znaczenia: nowa atrakcja polega... na czym, panowie?
-Na wynalezieniu i na wprowadzeniu automatycznego,
nienadzorowanego, samoreguluj?cego się prawa rz?dzenia tymi
miriadami wiruj?cych i mkn?cych słońc i ?wiatów!
Otóż to _ rzekł Szatan. ?Pojmujecie, że to zdumiewaj?cy pomysł. Nic
podobnego nie narodziło się jeszcze dot?d w rozumie Pana. Prawo-
Automatyczne Prawo- którego nie trzeba strzec ani poprawiać, ani
zmieniać jego zastosowania w ci?gu trwania wieczno?ci! On powiedział,
że te niezliczone ogromne ciała będ? nurzać się w przestworzach
przestrzeni w ci?gu całych wieków: z niewyobrażaln? szybko?ci? będ?
kr?żyć po zdumiewaj?cych orbitach, a przecież nigdy się nie zd?ż? i
nigdy nie przedłuż? ani nie skróc? okresu orbitalnego przebiegu o
więcej niż jedn? setn? czę?ć sekundy na dwa tysi?ce lat. To jest nowy
cud, największy ze wszystkich-Automatyczne Prawo. On nadał mu
nazwę ? Prawo Natury- i powiedział że owo naturalne prawo jest
Prawem Boga- to s? wymienne nazwy na oznaczenie jednej i tej samej
rzeczy
_Tak- rzekł Michał. ? I powiedział, że wprowadzi naturalne prawo-
Prawo Boga- we wszystkich swoich dominach, a władza tego prawa
będzie najwyższa nienaruszalna. Powiedział także- rzekł Gabriel- że w
przyszło?ci stworzy zwierzęta i umie?ci je pod moc? tego prawa. ? Tak-
powiedział Szatan. Słyszałem ? jak to mówił, lecz go nierozumiałem.
Co to znaczy zwierzęta Gabrielu?
-Ach sk?dże mogę wiedzieć? Sk?d ktokolwiek z nas może to wiedzie?
To jest nowe słowo.
(przerwa trzech stuleci czasu niebiańskiego ? co się równa stu
milionom lat czasu ziemskiego. Wchodzi anioł posłaniec)
- Proszę panów, On stwarza zwierzęta. Mieliby?cie ochotę przyj?ć i
popatrzeć? Poszli, zobaczyli i popadli w zakłopotanie. Bardzo się
zakłopotali- a Stwórca zauważył to i rzekł:
-Pytajcie będę odpowiadał. ?O Boski- rzekł Szatan, gn?c się w
głębokim ukłonie- do czego one służ??
- One s? eksperymentem w dziedzinie Moralno?ci i Obyczaju.
Obserwujcie je i uczcie się. Były ich tysi?ce Wszystkie bardzo
energiczne i aktywne, ogromnie aktywne, -głównie we wzajemnym
wyniszczaniu się. Obejrzawszy jedno z nich przez potężny mikroskop
Szatan Rzekł:
- -Ta wielka bestia zabija słabsze zwierzęta, O Boski.
Tygrys ?tak. Prawem jego natury jest okrucieństwo. A prawo jego
natury to prawo Boga. Nie może go nie przestrzegać.
-A zatem będ?c mu posłusznym nie popełnia przestępstwa? _nie jest
niewinny. ? A to inne bojaĽliwe stworzenie, o tutaj, O Boski, ponosi
?mierć bez sprzeciwu.
- To królik- Zgodnie z prawem jego natury brak mu odwagi. Musi go
słuchać.
-A zatem nie można od niego uczciwie wymagać, aby sprzeciwił się
swojej naturze i stawił opór, o Boski?
- Nie od żadnego stworzenia nie można tego wymagać, aby sprzeciwiło
się prawu Boga.
Po dłuższym czasie i po wielu pytaniach Szatan rzekł:
- Paj?k zabija muchę i zjada j?; ptak zabija paj?ka i zjada go;
żbik zabija gę?; np., tak, one wszystkie zabijaj? się nawzajem. To
przecież morderstwo na całej linii. Oto niezliczona mnogo?ć stworzeń,
a wszystkie zabijaj?, zabijaj?, zabijaj?, wszystkie s? mordercami. I nie
można ich za to winić, o Boski?
- Nie można ich za to winić. Takie jest prawo ich natury. A prawo natury
to zawsze Prawo Boga. A teraz ? uwaga ? patrzcie. Oto stworzenie
nowe ? i arcydzieło: Człowiek!
MężczyĽni, kobiety, dzieci wyroiły się tłumnie, masami, milionami.
- Co z nimi poczniesz, o Boski?
- Obdarzę każdego osobnika wszystkim różnorodnymi Cechami
Moralnymi ? w rozmaitych odcieniach i stopniach ? które przedtem
zostały rozdzielone pojedynczo przy wyróżnieniu cech
charakterystycznych w?ród niemal całego ?wiata zwierz?t; odwaga,
tchórzostwo, okrucieństwo, łagodno?ć, uczciwo?ć, sprawiedliwo?ć, spryt,
zdradziecko?ć, wielkoduszno?ć, zła wola, zło?liwo?ć, zmysłowo?ć,
miłosierdzie, lito?ć, czysto?ć, samolubstwo, słodycz, honor, miło?ć,
nienawi?ć, nikczemno?ć, szlachetno?ć, lojalno?ć, fałszywo?ć,
prawdomówno?ć, niewierno?ć ? każda istota ludzka będzie posiadać w
sobie wszystkie te cechy i będ? one tworzyć jej naturę. U niektórych ?
cechy wyższe i doskonałe będ? górować nad złymi i te istoty będ? się
nazywać dobrymi ludĽmi; u innych ? będ? przeważały złe cechy ? i te
istoty będ? nazywane złymi ludĽmi. Uwaga ? patrzcie ? teraz znikaj?!
- Dok?d one poszły, o Boski?
- Na ziemię ? ludzie i towarzysz?ce im zwierzęta.
- Co to jest ziemia?
- Mały glob, który stworzyłem przed wiekiem, nie, dwa i pół wieku
temu. Widzieli?cie go, lecz nie zwrócili?cie na niego uwagi po?ród tej
eksplozji ?wiatów i słońc, która trysnęła z mej dłoni. Człowiek jest
eksperymentem, inne zwierzęta s? również eksperymentem. Czas
pokaże, czy były one warte trudu. Pokaz skończony; możecie odej?ć,
moi panowie.
Minęło kilka dni.
Stanowi to długi okres czasu (naszego czasu), ponieważ dzień w niebie
trwa tysi?c lat.
Szatan wypowiadał pełne podziwu uwagi na temat pewnych
błyskotliwych dzieł Stwórcy, uwagi, które ? gdyby czytać między
wierszami ? były sarkastyczne. Wypowiadał je w zaufaniu do innych
archaniołów, swych bliskich przyjaciół, lecz podsłuchali je jacy?
zwyczajni aniołowie i donie?li o tym do Kwatery Głównej.
Szatan skazano na wygnanie na jeden dzień ? dzień niebiański. Była
to kara, do której ? wskutek swego zbyt długiego języka ? zd?żył się
już przyzwyczaić. Dawniej, ponieważ nie można go było wysłać nigdzie
indziej, wysyłano go w przestrzeń, gdzie ? znudzony ? trzepotał
skrzydłami w?ród wiecznej nocy i arktycznego zimna teraz jednak
przyszło mu na my?l, żeby dostać się na ziemię, zbadać j? i zobaczyć,
jak przebiega eksperyment z Ras? Ludzk?.
Od czasu do czasu ? zupełnie prywatnie ? pisywał o tym do domu ? do
?w. Michała i ?w. Gabriela.

cd. być może nast?pi - Mozets